Περιγραφή Θέσης

Πολυτελή Εστιατόρια στην Κύπρο Ζητούν Α’ Σερβιτόρους/ ες {Λεμεσός}

Περιγραφή

Η INGLOBE για λογαριασμό μεγάλης εταιρίας πολυτελών εστιατορίων στον χώρο της εστίασης στην όμορφη  Κύπρο {Λεμεσό}, ζητά υποψήφιους για την κάλυψη της θέσης Α’ Σερβιτορους /ες

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Από Τώρα  έως 30 Νοεμβρίου 2019

ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Πλήρους (8ωρο ημερησίως / 6 ημέρες την εβδομάδα).

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣJOB DESCRIPTION

 

RESPONSIBLE: Reports to the Restaurants Manager

 

ΣΚΟΠΟΣ

Η παροχή βοήθειας  στο Διευθυντή του Εστιατορίου, στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας των Εστιατορίων, προκειμένου να διατηρηθούν τα πρότυπα ποιότητας που απαιτούνται. Να προωθεί τις πωλήσεις τροφίμων και ποτών στο μέγιστο και να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες

PURPOSE

To assist the Restaurant Manager with the smooth and efficient running of the restaurants, by achieving the standards set. To promote Food and Beverage Sales to the maximum and to offer high quality service to the Guests.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

 

1.       Διατηρεί τα ψηλότερα επίπεδα ατομικής υγιεινής, καθαριότητας και εμφάνισης, και τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Είναι υπόδειγμα επαγγελματία.

Maintain the highest levels of personal hygiene, cleanliness and appearance, and follow health and safety rules in the work place. Heshe is a professional model.

 

2.       Γνωρίζει τη λειτουργία των ταμειακών μηχανών, και του λειτουργικού τους συστήματος, και εκπαιδεύει το προσωπικό.

Has an excellent knowledge of cash machines and their operation systems and train staff.

3.       Να εξασφαλίζει ότι όλα τα καθήκοντα που απαιτούνται για την προετοιμασία σερβιρίσματος έχουν γίνει αποτελεσματικά.

To ensure that all necessary duties for the pre-preparation for the service are efficiently carried out.

 

 1. Να υποδέχεται τους πελάτες και να τους συνοδεύει στο τραπέζι τους.

Το welcome the clients and accompany them to their table.

 

 1. Να παρουσιάζει το μενού στον πελάτη, και να γνωρίζει με λεπτομέρεια το περιεχόμενο του, καθώς και των ποτών- κρασιών, και να είναι σε θέση να επεξηγεί αυτά με επαγγελματικό τρόπο.

Present the menu to the customer, and have knowledge of its content in detail, same as  beverages-wine, and be able to explain them in a professional manner.

 

 1. Να παίρνει παραγγελίες, να σερβίρει και να επιτηρεί τη σωστή διεκπεραίωση του σέρβις από τους υφιστάμενους του.

Taking orders, serving and supervise the proper execution of the service from subordinates.

 

 1. Να παρακολουθεί την πρόοδο της εκτέλεσης των παραγγελιών που δίδονται προς την κουζίνα και να βεβαιώνεται ότι οι παραγγελίες εκτελούνται γρήγορα και σωστά.

To monitor the progress of the execution of the orders given to the kitchen and make sure that orders are executed quickly and correctly.

 

 1. Κατά την διάρκεια του σέρβις, να διασφαλίζει κατά πόσο οι πελάτες απολαμβάνουν το γεύμα τους.

During the service, to ensure that customers enjoy their meal.

 

 1. Να βεβαιώνεται ότι δίνεται το ίδιο ψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης σε όλους ανεξαίρετα τους πελάτες, έστω και αν αυτοί μπήκαν στο εστιατόριο λίγο πριν κλείσει.

Be sure that the same high level of service is given to all customers without exception, even if they entered the restaurant just before closing.

 

 1. Να φροντίζει για την ικανοποίηση ιδιαίτερων επιθυμιών/παρακλήσεων σε φαγητά πελατών μέσα σε λογικά πλαίσια και σε συνεννόηση με την κουζίνα.

Be sure to meet particular desires / petitions in food service within reasonable limits and in consultation with the kitchen.

 

 1. Να χειρίζεται με επιδεξιότητα και ευγένεια απορίες, παράπονα και μικροπροβλήματα πελατών, σε περίπτωση δε σοβαρού συμβάντος να ενημερώνει τον F&B Manager του το συντομότερο δυνατό.

Handle with skill and courtesy questions, complaints and minor customer in case of a serious incident to inform the F&B Manager as soon as possible.

 

 1.  Σε κάθε επαφή του με πελάτες ή συνεργάτες της εταιρείας είναι εξυπηρετικός, ευγενικός και φιλικός, διατηρώντας ορθές επαγγελματικές σχέσεις.

In any contact with clients or associates of the company, he/ she is helpful, polite and friendly, maintaining good business relations.

 

 1.  Επιδεικνύει υψηλό βαθμό πρωτοβουλίας, και ευθύνης σε σχέση με τα πιο πάνω καθήκοντα και αρμοδιότητες.

Demonstrate a high degree of initiative and responsibility in relation to the above duties and responsibilities.

 

 1.  Να είναι σε θέση να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα κα εξουσίες που θα του ανατεθούν από την διεύθυνση της εταιρείας.

Be able to perform any other related duties and authorities that may be assigned by the management of the company.

 

Απαραίτητα Προσόντα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

–       Δίπλωμα από ξενοδοχειακή σχολή

–       Διευθυντικές και ηγετικές ικανότητες

–       Άριστη γνώση των προτύπων ασφάλειας & υγείας, και υγιεινής και τροφίμων

–       2έτη εμπειρία σε ανάλογη θέση και 8έτη στο τομέα

QUALIFICATION REQUIREMENTS

–       Diploma from a Hotel School

–       Management and Leadership skills

–       Excellent knowledge of the Health & Safety and Food Hygiene requirements

–       2 years experience in a relative position and 8 years at the hotel industry

Παροχές

– Μισθός (minimum Α’ Σερβιτορου / ας  1000 €,) μηνιαίως κατ’ ελάχιστο

Ανάλογα με  προσόντα και προϋπηρεσία ο Μισθός είναι συζητήσιμος από την Επιχείρηση με τον υποψήφιο

– 6 ημέρες / 8 ώρες (οι υπερωρίες άμοιβονται έξτρα)

– Ασφάλιση

– Διαμονή

– Διατροφή

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για αυτή τη θέση εργασίας, θα πρέπει πρώτα να καταχωρήσετε το Βιογραφικό σας. Επιλέξτε το κουπί παρακάτω για συνέχεια.