Περιγραφή Θέσης

Πολυτελή Εστιατόρια στην Κύπρο Ζητούν Β’ Σερβιτόρους/ ες {Λεμεσός}

Η INGLOBE για λογαριασμό μεγάλης εταιρίας πολυτελών εστιατορίων στον χώρο της εστίασης στην όμορφη  Κύπρο {Λεμεσό}, ζητά υποψήφιους για την κάλυψη της θέσης Β’ Σερβιτορους /ες

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Από Τώρα  έως 30 Νοεμβρίου 2019

ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Πλήρους (8ωρο ημερησίως / 6 ημέρες την εβδομάδα).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣJOB DESCRIPTION

RESPONSIBLE: Reports to the Restaurants Manager

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Να προσφέρει γρήγορη , ευγενική και ποιοτική εξυπηρέτηση στους πελάτες, να προωθεί τις πωλήσεις των διαφόρων φαγητών και ποτών και να βοηθά τον τμηματάρχη στην ομαλή λειτουργία του εστιατορίων σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας του εστιατορίου.

GENERAL DUTIES

To provide fast, courteous and quality service to customers, promote sales of various foods and beverages, and helps the Head of Division in the smooth operation of the restaurant according to the quality standards of the restaurant.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

 1. Διατηρεί τα ψηλότερα επίπεδα ατομικής υγιεινής, καθαριότητας και εμφάνισης, και τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Maintain the highest levels of personal hygiene, cleanliness and appearance, and follow health and safety rules.

 1. Διατηρεί τους χώρους που εργάζεται και τα σκεύη που χρησιμοποιεί πάντοτε καθαρά, πριν και μετά το τέλος της εργασίας του.

Maintains working areas and utensils always clean before and after work.

3.       Εκτελεί τις λειτουργίες του τμήματος του με βάση τις γραπτές διαδικασίες, τις οδηγίες του Υπεύθυνου Εστιατορίου τους κανόνες υγιεινής και την πολιτική του ξενοδοχείου

Perform the functions of the Department based on written procedures, the instructions of Restaurant Manager the hygiene and hotel policies

4.       Να γνωρίζει και εφαρμόζει τους γενικούς κανονισμούς της Τραπεζοκομίας, καθώς και αυτούς που ισχύουν στο ξενοδοχείο.

Know and apply the general rules of the waiter, and those who apply in this hotel.

5.       Να είναι πάντοτε ευγενικός και πρόθυμος να εξυπηρετήσει τους πελάτες.

Be polite and always willing to serve their customers.

 1. Σκουπίζει τραπέζια και καθίσματα, και αντικαθιστά τραπεζομάντιλα. Στρώνει τραπέζια σύμφωνα με τα πρότυπα. Αδειάζει και μεταφέρει πιάτα και άλλα σκεύη στην κουζίνα για  καθάρισμα.

Wipe tables and seats, and replace tablecloths. Set tables according to policy standards.

Empty and carry dishes and other tableware to kitchens for cleaning.

 1. Να υποδέχεται τους πελάτες και να τους συνοδεύει στο τραπέζι τους.  Να δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Το welcome the clients and accompany them to their table. Pay particular attention to people with disabilities.

 1. Να παρουσιάζει το μενού στον πελάτη, και να γνωρίζει με λεπτομέρεια το περιεχόμενο του, καθώς και των ποτών- κρασιών, και να είναι σε θέση να επεξηγεί αυτά με επαγγελματικό τρόπο στα Αγγλικά ή/και άλλη γλώσσα.

Present the menu to the customer, and have knowledge of its content in detail, same as  beverages-wine, and be able to explain them in a professional manner in English and / or another language.

 1. Να παίρνει παραγγελίες, να σερβίρει και να επιτηρεί τη σωστή διεκπεραίωση του σέρβις από τους υφιστάμενους του.

Taking orders, serving and supervise the proper execution of the service from subordinates.

 1. Να παρακολουθεί την πρόοδο της εκτέλεσης της παραγγελίας που δίδει προς την κουζίνα και να βεβαιώνεται ότι οι παραγγελίες εκτελούνται γρήγορα και σωστά.

Monitor the progress of the execution of the order given to the kitchen and make sure that orders are executed quickly and correct.

 1. Κατά την διάρκεια του σέρβις φαγητών και ποτών να ρωτά κατά διαστήματα κατά πόσο οι πελάτες απολαμβάνουν το γεύμα τους.

To periodically ask, during the service of food and beverages, if customers enjoy their meal.

 1. Να χειρίζεται με επιδεξιότητα και ευγένεια απορίες, παράπονα και μικροπροβλήματα πελατών, σε περίπτωση δε σοβαρού συμβάντος να ενημερώνει τον τμηματάρχη του το συντομότερο δυνατό.

Handle with skill and courtesy questions, complaints and minor customer in case of a serious incident to inform the Head of Division as soon as possible.

 1. Να χειρίζεται τις μηχανές χρέωσης, να παίρνει τους λογαριασμούς στους πελάτες, να συλλέγει τα χρήματα, και να προσκομίζει τα ρέστα.

To handle billing machines, taking bills to customers, collect money, and give the change.

 1.  Να είναι σε θέση να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα κα εξουσίες που θα του ανατεθούν από την διεύθυνση της εταιρείας.

Be able to perform any other related duties and authorities that may be assigned by the management of the company.

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για αυτή τη θέση εργασίας, θα πρέπει πρώτα να καταχωρήσετε το Βιογραφικό σας. Επιλέξτε το κουπί παρακάτω για συνέχεια.